حفاظت فیزیکی

  • تنظیم شرح وظایف و چک‌لیست‌های تخصصی واحد حراست
  • همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد حراست با اهداف بلندمدت مرکز خرید
  • مشاوره در خصوص گزارش وقایع و مشکلات جاری مربوط به دیگر واحدها
  • تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد حراست
  • تعریف قوانین ورود و خروج و کنترل ترافیک حمل و نقل و جابه‌جایی بار
  • تدوین و اجرا آیین‌نامه‌های انظباطی و چگونگی برخورد با متخلفان داخلی و خارجی
  • پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت بحران و نیروهای واکنش سریع
  • پیاده‌سازی سیستم HSE ، آموزش‌های مربوطه وطراحی سناریوهای مواجهه باحوادث