خدمات

  • تدوین و پیاده سازی برنامه جامع خدمات
  • انتخاب مسیرهای بهینه حمل کالا و تخلیه ی زباله
  • مشاوره در زمینه پتانسیل های درآمدزایی از پسماند
  • مشاوره تخصصی به منظور حفظ پاکیزگی و بهداشت در بخش های مختلف بخصوص قسمت های غذایی مجتمع
  • مشاوره در تجهیز مدرن، سرویس های بهداشتی با ایجاد کارایی بیشتر و صرفه جویی در منابع