هروی سنتر
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
هروی سنتر
  • 1399/03/13
سلام قم
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
سلام قم
  • 1399/03/05
رویال سعادت آباد
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
رویال سعادت آباد
  • 1399/03/05
دماوند
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
دماوند
  • 1399/03/11
آوا سنتر
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
آوا سنتر
  • 1399/03/04
آوا جنرال
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
آوا جنرال
  • 1399/03/07