تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی

  • آموزش و تدوین چک لیست ها در خصوص تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی مجتمع
  • مشاوره در خصوص افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها در بخش های تخصصی مانند : موتورخانه، اتاق برق و...
  • پیاده سازی روندهای گردشی مناسب در پله های برقی و آسانسورها