مشاوره واحد تاسیسات

مشاوره واحد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

مشاوره تخصصی درحوزه سیستم‌های نگهداری و حفظ کارکرد صحیح تأسیسات مرکزی تنظیم و تبیین سیستم‌های رسیدگی به شکایات و خرابی‌ها آموزش‌های تخصصی اتاق برق، موتورخانه و افزایش بازدهی و کاهش هزینه‌ها تهیه چک لیست‌های بازدید اموال و تجهیزات معرفی پیمانکاران معتبر و موفق در این بخش پیاده‌سازی سیکل مناسب در آسانسورها و پله‌برقی‌ها تعیین تجهیزات و ابزارهای موردنیاز واحد تأسیسات تنظیم شرح وظایف و چک‌لیست‌های تخصصی واحد تأسیسات همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد تأسیسات با اهداف بلندمدت مرکز خرید ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه دیزل ژنراتورهای موردنیاز پروژه