مشاوره مالی اداری

مشاوره مالی اداریجمع

مشاوره تخصصی در زمینه سیستم‌های دریافت شارژ

مشاوره درخصوص اخذشارژ تبلیغات ازبهره‌برداران و ارائه روش‌های درآمدزایی مرکزخرید

آموزش نرم‌افزارهای مالی و روش‌های نظارتی دقیق برقراردادهای مشارکتی با بهره‌برداران

همسونمودن اهداف عملیاتی واحد مالی-اداری با اهداف بلندمدت مرکزخرید

مشاوره درخصوص روش‌های مدیریت مالی برای تسریع دراجرای تصمیمات مدیراجرایی

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد مالی-اداری

تنظیم شرح وظایف و چک لیست‌های تخصصی واحد مالی-اداری

مشاوره در خصوص برآورد هزینه‌ها و درآمدهای قابل پیش‌بینی

مشاوره تخصصی به منظور اجرای سیستم‌های مدیریت هزینه

پیاده‌سازی سیستم‌های حقوق و دستمزد و همچنین پاداش و تنبیه

مشاوره در خصوص سیستم‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان

آموزش در خصوص روش‌های محاسبه قیمت تمام شده

آموزش کدگذاری اموال و شیوه‌های نوین انبارداری