مشاوره واحد خدمات

مشاوره واحد خدمات

تنظیم شرح وظایف و چک‌لیست‌های تخصصی واحد خدمات

همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد خدمات با اهداف بلندمدت مرکز خرید

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد خدمات

مشاوره در خصوص انتخاب مسیر بهینه حمل کالا و تخلیه زباله

مشاوره در خصوص پتانسیل‌های درآمدزایی زباله

سم‌پاشی و مشاوره‌های تخصصی به منظور حفظ بهداشت در فودکورت

تنظیم آیین‌نامه و تعریف قوانین حاکم بر سیستم شوتینگ و بارانداز

تعریف قوانین حفظ بهداشت محیط و تهیه چک لیست با زمان‌بندی

معرفی جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات مربوط به نظافت مراکز تجاری

مشاوره‌تخصصی در زمینه تجهیزمدرن سرویس‌های بهداشتی وفضاهای خدماتی مرکزخرید

معرفی پیمانکاران معتبر و موفق در این بخش