مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی مراکز تجاری

تعیین چارت سازمانی و تعریف واحدهای مستقل

برآورد و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز هر واحد

تعریف شایستگی‌های شغلی مورد نیاز هر شغل به منظور جذب نیروی انسانی

تعریف ساعات و شیفت کاری کارکنان هر واحد

تنظیم شرح وظایف واحدهای مختلف

آموزش‌های تخصصی کارکنان برای هر واحد

پیاده‌سازی سیستم‌های ارزشیابی کارکنان

مشاوره در خصوص بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری

مشاوره در خصوص پیاده‌سازی سیستم‌های وفادارسازی کارمندان

معرفی شرکت‌های معتبر به منظور استخدام گروهی و تعامل با پیمانکاران

طراحی لباس‌های فرم ویژه کارکنان هر واحد، باهدف متمایز کردن مرکز خرید از سایر مراکز

آموزش تخصصی تهیه گزارش کار به منظور ارائه به مدیران ارشد