مشاوره واحد حراست

مشاوره واحد حراست

تنظیم شرح وظایف و چک‌لیست‌های تخصصی واحد حراست

همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد حراست با اهداف بلندمدت مرکز خرید

مشاوره در خصوص گزارش وقایع و مشکلات جاری مربوط به دیگر واحدها

مشاوره درخصوص استفاده ازپرسنل حراست به عنوان چشم‌وگوش مدیریت مرکزخرید

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد حراست

تعریف قوانین ورود و خروج و کنترل ترافیک حمل و نقل و جابه‌جایی بار

تعریف آیین‌نامه‌های اخلاقی و چگونگی برخورد با متخلفان داخلی و خارجی

پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت بحران و نیروهای واکنش سریع

ارائه راه‌کارهای کارآمد در مواجهه با بحران‌های مختلف در مرکز خرید

پیاده‌سازی سیستمHSE، آموزش‌های مربوطه وطراحی سناریوهای مواجهه باحوادث

سیستم‌های ثبت و ارائه گزارش‌های تخصصی و اطلاعات طبقه‌بندی شده

طراحی سیستم‌های پایش و مانیتورینگ

مشاوره تخصصی در مورد چگونگی مراقبت از برندها و فروشگاه‌ها

مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت شکایات مشتریان