امکانات خاص

امکانات خاص مراکز تجاری

اهمیت وجود شهربازی, سینما, فودکورت و هایپر مارکت در یک مرکز خرید به مانند  خون در  رگ‌های یک موجود زنده است که ضامن شادابی و تردد همیشگی مشتریان در  مرکز خرید خواهد بود.

توانایی جذب برندهای معتبر و بنام داخلی و خارجی در این مقوله، نیازمند سال‌ها حضور موفق در مدیریت بهره‌بر‌داری مراکز تجاری می‌باشد. اعتبار و ارتباط حرفه‌ای در این حوزه، تعیین کننده سطح کیفی هر کدام از بخش‌های فوق خواهد بود.

در گام بعدی نیز اداره هر کدام از بخش‌های مذکور به طور جداگانه چالش‌های خاص خود را دارد و تخصص -های ویژه خود را می‌طلبد که در صورت عدم مدیریت یکپارچه، موجبات نارضایتی مشتریان و حتی بهره‌برداران را فراهم خواهد نمود.

ارزش نهایی در این حوزه وقتی نمایان می‌شود که مدیریت مرکز خرید با علم و هنر خود، مراجعان بخش‌های مذکور را به سمت واحدهای تجاری و خرید سوق دهد.