مشاوره واحد روابط عمومی

مشاوره واحد روابط عمومی

تنظیم شرح وظایف و چک‌لیست‌های تخصصی واحد روابط‌عمومی

پیاده‌سازی سیستم ثبت وقایع و سوالات متداول

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد روابط‌عمومی

همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد روابط‌عمومی با اهداف بلندمدت مرکز خرید

تعریف، جانمایی و نصب تابلوهای راهنما

جذب اسپانسر و برگزاری همایش‌ها و مراسم‌های متنوع ملی و مذهبی

طراحی فرم‌های متنوع با هدف دریافت انتقادات و پیشنهادات مشتریان و فروشگاه‌داران

راه‌اندازی تلفن گویا و سیستم‌های پاسخگویی به مشتریان

راه‌اندازی باشگاه مشتریان و پیاده‌سازی سیستم‌های وفادارسازی مشتریان

راه‌اندازی مجله تخصصی و راهنمای طبقات مرکز خرید با هدف معرفی امکانات

مشاوره تخصصی به منظور درآمدزایی تبلیغات برندهای داخل و بیرون مرکز خرید

مشاوره تخصصی به منظور برگزاری نشست‌های خبری